Όροι συμμετοχής
H συμμετοχή σε οποιαδήποτε εκδήλωση περικλείει πιθανούς κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων.Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις δραστηριότητες της ομάδας σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του σε αυτές.

Επιπλέον σημαίνει ότι:

Α. Ο/η συμμετέχων/ουσα γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα του εγχειρήματος στο οποίο συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του/της στη δραστηριότητα αυτή αποδεχόμενος/η τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για την ασφάλειά του/της.

Β. Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για τη συμμετοχή του/της στην δραστηριότητα αυτή και έχει λάβει υπόψη του/της τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Γ. Παραιτείται από κάθε απαίτησή του/της τόσο κατά του διοργανωτή όσο και κατά του συντονιστή της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.

Ο συντονιστής τροποποιεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης-πεζοπορίας ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις ανάγκες της ομάδας...      

Tα μέλη της ομάδας συμμετέχουν σ' αυτές με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και φέρουν την ευθύνη για την σωματική τους ακεραιότητα.     Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο θέμα προστασίας της φύσης από τη ρύπανση.

Συμμετοχή ανηλίκου (18 ετών και κάτω) ο συνοδός φέρει την ευθύνη.

Ο συντονιστής είναι υπεύθυνος για όσους είναι πίσω του έως την σκούπα. 

Ο συντονιστής γνωρίζει το βουνό ,τις διαδρομές και τις ιδιοτροπίες του γι’αυτό και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τον υπακούν, να τον σέβονται και να τον υποστηρίζουν.        

Καθένας που συμμετέχει στις εκδηλώσεις της ομάδας μας, φέρει όλη την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται σε υπαιτιότητα του. Οι αναγραφόμενες ώρες πορείας υπολογίζονται με αργό ρυθμό βαδίσματος και κατά προσέγγιση. Εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες,τη φυσική κατάσταση της ομάδας.         

Οι συμμετέχοντες πρέπει να φέρνουν τον "ελάχιστο απαραίτητο εξοπλισμό" και να λαμβάνουν υπόψη τους ότι στο βουνό υπάρχει η πιθανότητα αντίξοων καιρικών συνθηκών.        

 Όσοι συμμετέχουν στις εκδρομές και βγάζουμε φωτογραφίες (τοπία - άτομα) αποδέχονται και την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο.       

Ο συντονιστής της κάθε πεζοπορίας/Δράσης έχει το δικαίωμα να αποκλείει τη συμμετοχή σε κάποιο μέλος αν κρίνει ότι δεν καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής.         

Με την Συμμετοχή σας στην εκδήλωση αποδέχεστε και τους κανόνες συμμετοχής. (Τα παραπάνω βασίζονται πάνω στην Διακήρυξη του Τιρόλο 9\2002)